Garanti

Båtgaranti: 2 års fabriksgaranti (ursprungsfel/konstruktionsfel)

Båtmotorgaranti

Garantin för båtmotorerna är förläng till 5 år, under alla 5 år gäller konsumentköplagen enligt nedan som grund.

Tillämpningsområde

Köpare som köpt fordonet för eget bruk har vid fel som omfattas av garantin rätt att göra de påföljder gällande mot säljaren som anges i Konsumentköplagen (1990:932).
Konsumentköplagen innebär bl.a. att konsument har rätt att upp till tre år efter fordonets leveransdag åberopa fel enligt denna lag.
Konsumentköplagen ger köparen ingen rätt till ersättning för ev. förlust i näringsverksamhet. Vad avser garantiåtgärd kan sådan endast utföras av säljaren d.v.s. Marinkonsulterna.se eller av dem anvisad verkstad.

Garantins omfattning

Säljaren ansvarar för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden.


Säljaren ansvarar ej för fel som säljaren kan göra sannolikt beror på :
1. Att varan ej skötts enligt tillverkarens föreskrifter, t.ex. att oljebyte och service utförts på rätt sätt och vid rätt tid.
2. Att varan använts för tävling, tävlingsträning eller blivit överbelastat.
3. Att varan byggts om eller ändrats.
4. Att varan varit utsatt för trafikolycka eller annan åverkan.
5. Att varan utsatts för vanvård.
6. Att reparation  utförts av annan än dokumenterat kunnig verkstad som haft tillräcklig erfarenhet av dylika arbeten. 
7. Att vinterförvaring ej utförts på korrekt sätt.


Som fel betraktas ej :

Eventuella justeringsåtgärder som kan erfodras före eller i samband med första servicen. Normal åtgång av förbrukningsdetaljer och normal förslitning.

Reklamationer

Om köparen vill påtala fel skall säljaren meddelas om detta inom en skälig tid, normalt inom 15 dagar, efter det att felet upptäckts.

Avhjälpande av fel

Säljaren bestämmer lämpligast åtgärd för att avhjälpa fel på varan. Avhjälpande enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamation skett och att varan lämnats. Reparation skall ske utan kostnad eller större olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som anses som skälig tid bör man ta hänsyn till köparens behov av varan, felets svårighetsgrad, omfattning och svårigheten att fastställa felet.
Skulle en större garantiskada uppstå kan eventuellt återköp av varan ske.

Meningsskiljaktigheter

Ev. tvist gällande tolkning och/eller tillämpning av dessa bestämmelser, skall köpare och säljare i första hand lösa genom överenskommelse. Kan sådan överenskommelse ej ske kan köparen vända sig till den kommunala konsumentvägledningen och/eller få sitt ärende prövat hos Allmänna reklamationsnämnden.

Vi prövar varje garantiskada individuellt med konsumentköplagen som grund.

Fakta från www.konsumentverket.se :  

Vid försäljning på distans har kunden 14 dagars ångerrätt, vilket innebär att köpet kan hävas utan anledning, förutsatt att försändelsen är i ursprungsskick samt oanvänd. Det som kunden får betala är fraktkostnaderna som produkten belastats med.

Garantier Företag

Vid yrkesmässig användning och företagsägd vara gäller inte konsumentköplagen. Kontakta oss om det skulle uppstå problem, så bedömer vi ärendet individuellt. Skulle en garantiskada uppstå skickar vi en ny reservdel kostnadsfritt.

Telefon: 08-7478677 eller 0703388540Webbplatskarta